Startfresh NY Ltd

Adult Program

Manhattan

113 E 13th St

New York, NY 10003

Organization Type

Non-Profit

Program Cost

Free

Skill Level

Basic

Population Served

Homeless population

Digital Skills

produced by

Startfresh NY Ltd

113 E 13th St

New York, NY 10003

curriculum
Digital Literacy